آئین نامه


بسمه تعالی
آئین نامه اجرایی مسابقات قهرمانی شناي باشگاههاي کشور سال1393
*******************
مقدمه:
از آنجا که برگزاري مسابقات موجب جذب سرمایه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی شنا می گردد و حمایـت بخش هاي خصوصی و دولتی منجر به
توسعه ورزش شنا میشود، فدراسیون شـناي جمهـوري اسـلامی ایـران مطـابق با قوانین فدراسیون جهانی شنا و هماهنگ با قوانین وزارت ورزش و امور جوانان ، هر ساله اقدام به برگزاري مسابقات  قهرمانی شناي باشگاههاي کشور می نماید