نتایج مسابقات مرحله سوم لیگ باشگاه های شنای شیراز به میزبانی استخر مخابرات

  • نوشته شده توسط 

مجموع امتیازات تیمی دور اول - مسابقات لیگ جام خلیج فارس - شیراز پاییز 94

جهت دریافت و مشاهده نتایج انفرادی50 آزاد زیر 8  سال(94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج تیمی50 آزاد زیر 8 سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج انفرادی 100متر آزاد 9 و 10  سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج تیمی 100متر آزاد 9 و 10  سال(94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج انفرادی50 قورباغه8 و زیر 8  سال(94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج تیمی50 قورباغه8 و زیر 8  سال(94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده 4.50 متر قورباغه نتایج انفرادی(94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده 4.50 متر قورباغه نتایج تیمی (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج انفرادی100 مترآزاد 12-11سال  (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج تیمی100 مترآزاد 12-11سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج انفرادی100آزاد 13-14 سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج تیمی100آزاد 13-14 سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج انفرادی 100 متر قورباغه11-12  سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج تیمی 100 متر قورباغه11-12  سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج انفرادی 100 متر قورباغه 13و  14 سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده نتایج تیمی 100 متر قورباغه 13و  14 سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده جمع امتیازات انفردی 8 وزیر 8  سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده جمع امتیازات انفردی 10-9سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده جمع امتیازات انفردی12-11 سال (94/9/5) کلیک نمایید

جهت دریافت و مشاهده جمع امتیازات انفردی14-13 سال(94/9/5) کلیک نمایید

بازگشت به بالا