رکورد" 4در100 متر آزاد تیمی" کشور جابه جا شد

  • نوشته شده توسط 

رکورد 4در 100 متر آزاد تیمی توسط شناگران منتخب کشوری در رده سنی14-13درمسابقات جام فجر پارسیان جابه جا شد.

به گزارش روابط عمومی هیات شنا، شیرجه و واترپلو فارس،پارسا حکمت و علی رضا امینی زمردی از فارس ،  علی تاجیک از خراسان رضوی و  علی رضا یاوری از اصفهان ، اعضاء تیم منتخب شنای کشور درماده 4در 100 متر  آزاد تیمی بودند.

این شناگران موفق شدند رکورد سه دقیقه و 54ثانیه را ثبت کنند و بدین وسیله رکورد قبلی این ماده را به میزان دو ثانیه بهبود دهند.

 جابه جایی رکورد" 4در200 متر  آزاد تیمی" کشور

رکورد 4در 200 متر  آزاد تیمی توسط شناگران منتخب کشوری در رده سنی14-13درمسابقات جام فجر پارسیان جابه جا شد.                                          

                        

پارسا حکمت از فارس ، صابر معتمدی از  اصفهان ،  علی تاجیک از خراسان رضوی و  علی رضا یاوری از اصفهان ، اعضاء تیم منتخب شنای کشور درماده 4در 200 متر  آزاد تیمی بودند.

این شناگران موفق شدند رکورد هشت دقیقه و 47ثانیه و 61 صدم ثانیه را ثبت کنند و بدین وسیله رکورد قبلی این ماده را به میزان دو ثانیه و چهل صدم ثانیه  کاهش دهند.

 ارتقاء رکورد" 4در100 متر آزاد تیمی" کشور دررده سنی 12-11

رکورد 4در 100 متر آزاد تیمی توسط شناگران منتخب کشوری در رده سنی12-11درمسابقات جام فجر پارسیان جابه جا شد.

سهند غلامی ازکرمانشاه ، متین سهران از اصفهان ،  علیرضا ملکی از تهران و  امیرحسسین سمنگانی از کرمانشاه ، اعضاء تیم منتخب شنای کشور درماده 4در 100 متر  آزاد تیمی بودند.

این شناگران موفق شدند رکورد چهار دقیقه و 18ثانیه  و 36 صدم ثانیه را ثبت کنند و بدین وسیله رکورد قبلی این ماده را به میزان دو ثانیه و 59 صدم ثانیه  بهبود دهند.

بازگشت به بالا